Algemene voorwaarden


 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Studio Hermine, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Studio Hermine te aanvaarden.

Artikel 2. Offertes en orderbevestiging

2.1. Alle offertes van Studio Hermine zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Studio Hermine. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3. In de offerteprijs zijn drie correctieronde inbegrepen. De daaropvolgende correctierondes worden verrekend aan €25 per correctieronde (voor geboortekaartjes en uitnodigingen) of aan uurtarief (voor logo’s, huisstijlen, ...), tenzij anders vermeld.

2.4. Toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de initiële briefing op het vlak van inhoud of stijl zullen worden aangerekend aan het standaard uurtarief.

2.5. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.​

2.6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.​

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk, zolang Studio Hermine haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van de levering is slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Wanneer de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden tijdig over te maken en de (verbeterde) ontwerpen of proeven tijdig te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Hermine aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle facturen zijn te betalen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, door overschrijving op het rekeningnummer van Studio Hermine (vermeld op alle facturen).

5.2. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd, worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Studio Hermine een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Studio Hermine zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5.4. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal,… kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via mail of WeTransfer (informatie op https://wetransfer.com/about).

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Studio Hermine verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Studio Hermine is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is Studio Hermine niet aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens op het ontwerp. 

6.3. De aansprakelijkheid van Studio Hermine met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Studio Hermine. De totale aansprakelijkheid van Studio Hermine, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Studio Hermine werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Hermine het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt. Studio Hermine houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor overleg. 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan de Studio Hermine. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio Hermine daartoe bevoegd.

7.2. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio Hermine ten allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.3. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Hermine tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Studio Hermine, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.4. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Studio Hermine noch de klant jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

7.5. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Studio Hermine is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

7.6. Indien bij het vormgeven van drukwerken gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Studio Hermine werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Studio Hermine verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

 

Artikel 8. Geheimhoudingsplicht

8.1. Partijen verbinden zich ertoe de informatie die zij vernemen van de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de partijen weten of redelijkerwijs moeten vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

Artikel 9. Referentie

9.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Studio Hermine voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Studio Hermine en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant. Specifieke klantengegevens (eigennaam, adres, telefoonnummer, …) zullen hiervoor niet gebruikt worden.

Artikel 10. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

10.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Studio Hermine. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank.